Audio BooksDalail Ul Khairat

Telawat Dalail Ul Khairat Manzil 7

📜Telawat Drood Sharif Dalail Ul Khairat📜

Manzil Ba Manzil # 7 Sunday

Ba Hukam wa Ijazat

Shaikh Arab Wa Ajam Shaikh Al Tafseer wa Hadith
Arif Billah Hazrat Aqdas Hazrat Moulana
Sweet Shaikh Shah Jaleel Ahmad Akhoon Sahab
Damat Barkatuhum Alia
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Voice : Mufti Muhammad Haris Sahab Damat Barkatuhum Alia Multan.

Back to top button