jumah bayans

  • Speeches
    ذکر

    Zikr o Shukar 23.07.2021

    Peer e Tareqat Rahber e Shariat Shaikh ul Arab wal Ajam Arif Billah Shaikh ul Hadith Hazrat Moulana Shah Jaleel Ahmad Akhoon DB Gi na Fermaya Mozoo Zikr o Shukar At Khanqah Ashrafia Akhtaria Eid Gah Bahawalnagar

    Read More »
Back to top button